„PEŁNA MOC – PLACÓWKA OPIEKI I AKTYWIZACJI OSÓB NIESAMODZIELNYCH”

Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne
i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR,  Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Partnerzy Projektu: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Przewlekle Chorych I Dzieci Niepełnosprawnych „NASZ DOM”, Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, Gmina Krynica-Zdrój

Zasięg: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, Gmina Krynica-Zdrój, Gmina Łabowa

Planowany okres realizacji: 01.11.2020 r. – 31.08.2022 r.

Kwota dofinansowania: 2 809 453,10 zł

Cel główny projektu: 

Osiągniecie i utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego oraz poziomu samodzielności
i aktywizacji u min. 66 osób powyżej 60 r.ż., niesamodzielnych ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagających opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego mieszkańców gminy Krynica-Zdrój, Piwniczna-Zdrój i Łabowa poprzez utworzenie i działanie Placówek Dziennej Opieki.

Kryteria udziału w projekcie:  Kryteria formalne na podstawie formularza zgłoszeniowego:

 • Osoby powyżej 60 r.ż.,
 • Zamieszkanie w gminie Krynica-Zdrój, gminie Piwniczna – Zdrój, gminie Łabowa
 • Osoby niesamodzielne,
 • Opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych,

Preferowane do udziału w projekcie są osoby:

 • Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • Osoba o znacznym lub umiarkowanych stopniu niepełnosprawności oraz osoby
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, intelektualnymi lub zaburzeniami psychicznymi,
 • Osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • Osoba korzystająca z PO PŻ,
 • Osoba/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych wg Wytycznych na lata 2014-2020

 Oferta placówek:

Usługi aktywizująco – usprawniające, podnoszące sprawność fizyczną
i psychiczną:

 • arteterapia – usprawnienie manualne, koordynacja wzrokowo – ruchowa, np. ceramika, rękodzieło, plastyka, decoupage, szycie na maszynie,
 • muzykoterapia – wspólne słuchanie muzyki i/lub śpiewanie, gra na instrumentach,
 • biblioterapia – korzystanie z książek, publikacji, poezji, ale również bieżącej prasy,
 • hortiterapia tj. terapia w ogrodzie, poprzez pielęgnację roślin, prace porządkowe, uprawę kwiatów oraz warzyw i owoców,
 • choreoterapia – elementy tańca i zabaw ruchowych,
 • kulinarna – UP wspólnie przygotowanie potraw i ich degustacja m.in. wymiana przepisów, zajęcia o zdrowym odżywianiu,
 • reminiscencyjna – m.in. stałe ćwiczenie pamięci, koncentracji i komunikacji,
 • informatyczna – pobudzenie zainteresowania IT, umiejętność korzystania z Internetu,
 • rozrywkowa – korzystanie z gier stolikowych (np. warcaby, karty, scrable), gier logicznych
  (np. rebusy, kalambury), gier zręcznościowych (rzuty do tarczy, bierki), zabaw ruchowych, w tym prowadzonych w ogrodzie (np. rzutki, bule, ćwiczenia z piłką, rzucanie do celu),
 • ergoterapia – wykorzystanie funkcji pracy i ruchu np. dbanie o codzienny porządek w PDO,
 • ruchowa – ćwiczenia ogólnousprawniające m.in. gimnastyka ogólnousprawniająca., zajęć sport, spacerów, nordic walking, kinezyterapia, instruktaże,
 • ćwiczeń z wykorzystaniem różnych sprzętów i urządzeń, w tym piłeczki, maty, taśmy, rowerki
  i rotory;

Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych:

 • poradnictwo psychologiczno – prawne,
 • szkolenia specjalistyczne z zakresu opieki nad os. zależną np. profilaktyka przeciwodleżynowa, opieka higieniczna, sposób pracy z os. niesamodzielną bez uszczerbku na własnym zdrowiu, szkolenia dot. wybranych chorób i niepełnosprawności,
 • pakiet informacyjno-edukacyjny wraz z filmami instruktażowymi,
 • platforma współpracy z kadrami różnych systemów m.in. służba zdrowia, NGO, OPS,
 • menedżer opieki – doradztwo indywidualne w miejscu świadczenia usługi opieki nad os. niesamodzielną, pomoc wg indywidualnych potrzeb np. instruktaż dot. opieki, pomoc w kwestiach urzędowych, pakiet informacyjny, pomoc specjalisty;

Usługi odciążeniowe:

 • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
 • pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
 • pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych,
 • przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
 • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
 • pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

Pobyt w Placówce Dziennej Opieki jest nieodpłatny.

Pliki do pobrania:


DATA ZAMIESZCZENIA 11.05.2023

Zapytanie ofertowe:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” z siedzibą w Piwnicznej -Zdrój ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego o nr RPMP.09.02.03-12-0484/19 pn. „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych”. Ofertę należy dostarczyć do dnia 22.05.2023 r. do godziny 10.00.
Załączniki:

Zamawiający wybrał następującego wykonawcę:
Małgorzata Litawa

Cena oferty: 11 673,60 zł


DATA ZAMIESZCZENIA 17.02.2023

Zapytanie ofertowe:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” z siedzibą w Piwnicznej -Zdrój ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego o nr RPMP.09.02.03-12-0484/19  pn. „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych”. Ofertę należy dostarczyć do dnia 27.02.2023 r. do godziny 10.00.

Zamawiający wybrał następującego wykonawcę:
Patrycja Janeczko

Cena oferty: 23 164,80 zł


Zapytanie ofertowe:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” z siedzibą w Piwnicznej-Zdrój ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego o nr RPMP.09.02.03-12-0484/19  pn. „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych”. Ofertę należy dostarczyć do dnia 29.06.2022 r. do godziny 10.00.

Zamawiający wybrał następującego wykonawcę:
Aneta Piwowarczyk

Cena oferty: 39 715,20 zł