Statut

Statut
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom”


 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci niepełnosprawnych, w tym z porażeniem mózgowym oraz osób przewlekle chorych, samotnych wymagających stałej opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, a nie kwalifikujących się do dalszej hospitalizacji i posiadających przeciwwskazania do samotnego pozostawienia w domu, szczególnie gdy łączy się to z podeszłym wiekiem.

§ 2

Ilekroć w statucie jest mowa o Stowarzyszeniu, należy przez to rozumieć Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom”.

Ilekroć w statucie jest mowa o chorym należy przez to rozumieć chorego przewlekle i dzieci niepełnosprawne

§ 3

Teren działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Piwniczna Zdrój.

§ 5

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków.

2. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 7

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych mających podobne cele.

§ 8

Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

II. Cele i środki  działania

 

§ 9

Stowarzyszenie prowadzi działalność komplementarną do działań urzędów i organizacji państwowych prowadzących instytucyjną opiekę nad obłożnie chorymi.

§ 10

Celem organizacji jest udzielenie kompleksowej opieki medycznej i pozamedycznej dzieciom niepełnosprawnym i przewlekle chorym nie kwalifikujących się do hospitacji.

§ 11

Cel swój Stowarzyszenie realizuje poprzez współpracę z lekarzem, pielęgniarkami, rehabilitantami oraz z

innymi specjalistami zależnie od aktualnych potrzeb chorych oraz:

1. Utworzenie i prowadzenie ośrodka dla osób niepełnosprawnych i udzielania w nim fachowej medycznej i pozamedycznej stacjonarnej opieki całodobowej i dziennej.

2. Stworzenie poczucia bezpieczeństwa i rodzinnej atmosfery chorym.

3. Informowanie i udzielanie pomocy w pozyskiwaniu różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych niezbędnych dla życia chorych i wyposażenia zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego.

4. Organizowanie różnych form wypoczynku, rehabilitacji psychofizycznej.

5. Organizowanie loterii fantowych, imprez rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych z których dochód przeznaczony jest w całości na działalność statutową.

6. Organizowanie spotkań dyskusyjnych, prelekcji, szkoleń, akcji profilaktycznych.

7. Prowadzenie działalności gospodarczej, handlowo – usługowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Działalność kulturalno-wydawniczą.

9. Świetlice profilaktyczne.

10. Środowiskowy dom samopomocy.

11. Dom pomocy społecznej.

§ 12

Dla realizacji celów i zadań wymienionych w § 11 Stowarzyszenie:

1. Tworzy Fundusz Pomocy Osobom Przewlekle Chorym i Dzieciom Niepełnosprawnym „Nasz Dom” na który mogą być przeznaczone środki Stowarzyszenia pochodzące z dotacji oraz darowizn od osób

fizycznych i prawnych i w jego ramach udzielanie pomocy materialnej chorym.

2 . Organizuje i prowadzi inne formy działalności i podejmuje inicjatywy mające na celu dobro chorych –poradnie konsultacyjne, gabinet zabiegowy całodobowy,  rehabilitacyjny, świadczenia reklamowe.

3. Pozyskuje do współpracy:

a) pielęgniarki, lekarzy, rehabilitantów, psychologów, psychoterapeutów, itp.

b) wolontariuszy oraz organizuje dla nich szkolenie specjalistyczne.

c) Sponsorów spośród instytucji gospodarczych i społecznych oraz osób prywatnych.

4. Współpracuje z naczelnym i terenowymi organami władzy i administracji państwowej, placówkami służby zdrowia, opieki społecznej oraz innymi organizacjami państwowymi i zagranicznymi. Występują do tych instytucji z wnioskami w sprawach zdrowia i socjalno-bytowych tych chorych.

5. Działalność w sferze zadań i celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić jako odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej nie jest możliwe w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

§ 13

Stowarzyszenie zapewnia dobrą jakość swojej działalności poprzez:

1. Przestrzeganie opracowanych kryteriów i standardów strukturalnych w tym:

a) niezbędnego wyposażenia ośrodka dla osób niepełnosprawnych,

b) zatrudnienia niezbędnej liczby pracowników fachowych,

c) pozyskanie do współpracy wolontariuszy,

d) systematycznego szkolenia z zakresu umiejętności i wiedzy personelu fachowego, wolontariuszy, chorych i ich opiekunów na poziomie i w kierunkach wynikających ze statutowych potrzeb stowarzyszenia i aktualnej wiedzy.

2. Opracowania kryteriów i standardów postępowania poszczególnych pracowników fachowych i wolontariuszy uwzględniających aktualną wiedzę, której źródłem jest prowadzona praktyka i aktualna wiedza teoretyczna.

3. Opracowanych kryteriów i standardów wyniku, które będą obiektywną podstawą do systematycznego monitorowania jakości i modyfikacji działań celem jej dalszego podnoszenia.

4. Dokształcanie działaczy i pracowników Stowarzyszenia

5. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością założonego przez Stowarzyszenie zakładu opiekuńczo-pielęgniarskiego.

 

III. Członkowie ich prawa i obowiązki

 

§ 14

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i osoba prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia, współdziała w realizacji jego zadań  statutowych oraz zgłosi pisemną deklarację przystąpienia.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych

b) wspierających

3. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do

czynności prawnych, która chce realizować cele statutowe Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która popiera cele Stowarzyszenia.

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje do Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia.

§ 15

Członkiem Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec.

1. Członkiem zwyczajnym o ile przebywa na stałe lub okresowo na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Członkiem wspierającym niezależnie od miejsca przebywania, o ile materialnie lub w inny sposób wspiera działalność Stowarzyszenia.

§ 16

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b) składać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia do wszystkich jego władz.

c) do ulgi w opłatach ustalonych przez Stowarzyszenie, jeżeli z pomocy i urządzeń zakładu prowadzonego przez Stowarzyszenie, korzysta on sam bądź osoba bliska członkowi Stowarzyszenia, tj., mąż, żona, dzieci lub rodzina.

2. Osobie fizycznej będącym członkiem wspierającym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych z wyjątkiem określonych w ust. 1 pkt a).

3. Osoby prawne będące członkami wspierającymi Stowarzyszenia, korzystają tylko z prawa określonego w ust. 1 pkt b)

4. Osoby prawne będące członkami wspierającymi Stowarzyszenie korzystają z przysługującego im prawa i wykonują obowiązki członkowskie swoich przedstawicieli.

§ 17

1. Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani:

a) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,

c) regularnie płacić składki członkowskie.

§ 18

1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

a) śmierci członka,

b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

c) skreślenia wskutek zalegania z płaceniem składek przez okres ponad jeden rok,

d) likwidacji osoby prawnej,

e) skazania na utratę praw publicznych

f) skreślenia na skutek rażącego naruszenia postanowień statutowych,

2. O skreśleniu osób fizycznych i prawnych z listy członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd.

3. Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia ma prawo wniesienia za pośrednictwem Zarządu, odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie. Walne Zgromadzenie  rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

IV. Władze i struktura organizacyjna zarządu

 

§ 19

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd Stowarzyszenia,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Szczególny tryb i zasady wyborów delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd.

                                                   

§ 20

1. Członkowie  Zarządu i Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia powoływani są na czas nieokreślony.

2. Mandat członka powołanego do władz stowarzyszenia wygasa z dniem śmierci,  złożenia rezygnacji ,odwołania oraz utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

V. Władze naczelne stowarzyszenia

 

§ 21

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie Członków:

a) ustala ogólne kierunki działalności Stowarzyszenia,

b) rozpatruje sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) udziela absolutorium dla ustępującego Zarządu,

d) wybiera – prezesa oraz członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,

e) uchwala statut Stowarzyszenia i jego zmiany,

f) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu jego majątku,

g) ustala zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

h) ustala regulamin wyborów do władz Stowarzyszenia,

i) ustala liczbę członków władz Stowarzyszenia,

j) podejmuje inne uchwały związane z działalnością Stowarzyszenia.

§ 22

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków władz Stowarzyszenia listem zwykłym, pocztą elektroniczną, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej stowarzyszenia na co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Członków

2. Uchwały Wlanego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności:

a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków,

b) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 min od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

c) informacje o drugim terminie i prawomocności uchwał podjętych w tym terminie powinny być zawarte w powiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 23

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd

1. z własnej inicjatywy,

2. na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 24

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków i liczy od 1 do 5 członków.

2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 25

Zarząd:

1. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,

2. kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia członków,

3. uchwala plany działalności,

4. uchwala budżet,

5. zatwierdza roczne sprawozdania z działalności oraz okresowe sprawozdania finansowe,

6. podejmuje uchwały w sprawach przyjmowania darowizn i zapasów oraz nabywania, obciążania i zbywania majątku nieruchomego Stowarzyszenia,

7. podejmuje uchwały w sprawie przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych, o których mowa w § 7 niniejszego statutu, jak też przedstawienie kandydatów Stowarzyszenia do władz tych organizacji,

8. powołuje stałe lub doraźne zespoły pracy programowej lub organizacyjnej,

9. ustala wysokość wpisowego i składek członkowskich,

10. za swoją prace i działania odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem członków.

§ 26

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na pół roku i zwoływane są przez Prezesa lub wyznaczonego wiceprezesa.

2. Posiedzenie Zarządu powinno być zwołane również na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 27

1. Najwyższym organem kontrolującym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna i liczy 3 członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego, jego z-cę i oraz sekretarza.

§ 28

Komisja Rewizyjna:

1. Przeprowadza co najmniej raz w roku kontrole całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości, legalności i oszczędności oraz kontroluje działalność Zarządu pod względem zgodności ze statutem i programem działania.

2. Występuje do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.

3. Składa na posiedzeniach Zarządu wnioski i opinie dotyczące projektów planów i budżetu.

4. Występuje na Walnym Zgromadzeniu członków z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu .

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 29

Szczegółowy zakres działalności komisji rewizyjnej Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

§ 30

Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

 

VI. Majątek i fundusze stowarzyszenia

 

§ 31

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa oraz fundusze, to jest aktywa w gotówce i zgromadzone na kontach bankowych.

2. Majątek nieruchomy może być nabywany przez Zarząd.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych a dochody z tej działalności mogą być przeznaczane wyłącznie na cele statutowe.

4. Stowarzyszenie ma zakaz:

a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 32

1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a) wpisowe i składki członkowskie,

b) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,

c) dotacje państwowe przekazywane w związku z zadaniami zleconymi Stowarzyszeniu,

d) zapisy, spadki i darowizny.

2. Dochodami Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

3. Zakres działalności odpłatnej obejmuje:

a) utworzenie i  prowadzenie  ośrodka dla osób niepełnosprawnych i udzielanie w nim fachowej medycznej i pozamedycznej stacjonarnej opieki całodobowej i dziennej,

b)  organizowanie różnych form wypoczynku i rehabilitacji psychofizycznej,

c)  organizowanie imprez rozrywkowych ,sportowo-rekreacyjnych,

d) organizowanie  akcji profilaktycznych.

e) działalność kulturalno-wydawniczą.

.f) – świetlice profilaktyczne

g) – środowiskowy dom samopomocy

h) – dom pomocy społecznej.

4. Zakres działalności nieodpłatnej obejmuje:

a) utworzenie i prowadzenie ośrodka dla osób niepełnosprawnych i udzielanie w nim fachowej medycznej i pozamedycznej stacjonarnej opieki całodobowej i dziennej,

b) informowanie i udzielanie pomocy w uzyskaniu różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych,

c) organizowanie różnych form wypoczynku i rehabilitacji psychofizycznej,

d) organizowanie loterii fantowych, imprez rozrywkowych, sportowo rekreacyjnych,

z których dochód przeznaczony jest w całości na działalność statutową.

e) organizowanie spotkań dyskusyjnych, prelekcji, szkoleń.

f) działalność kulturalno-wydawniczą.

g) świetlice profilaktyczne

h) środowiskowy dom samopomocy

i) dom pomocy społecznej.

5. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność pożytku publicznego jest odrębnie ewidencjonowana organizacyjnie oraz księgowo zgodnie z przepisami o rachunkowości.

6. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczana na działalność pożytku publicznego.

7. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro (piętnaście tysięcy), również w drodze więcej niż jednej operacji.

§33

Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub zmianę majątku Stowarzyszenia wymagają do swej ważności podpisów dwóch członków Zarządu.

 

VII. Postanowienia przejściowe i końcowe

 

§ 34

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków za zastrzeżeniem  § 22 ust.2 b).

2. Wybory do władz Stowarzyszenia przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 35

1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków wyznaczy komisje likwidacyjna i określi cel, na który powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

§ 36

1. Zebranie założycieli Stowarzyszenia wybiera Komitet Założycielski.

2. Zadaniem Komisji jest:

a) ustalenie obszaru i siedziby Stowarzyszenia,

b) opracowanie regulaminu działania Zarządu,

c) zwołanie, zgodnie ze statutem, pierwszych walnych zgromadzeń członków,

d) koszty działania Komitetu pokrywane są z majątku Stowarzyszenia.

§ 37

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu.

§ 38

Zmiany w statucie mogą być wprowadzone przez Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.