Sięgamy po sukces

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym sprzężonych. Pozwoli na zwiększenie samodzielności fizycznej i psychicznej u osób niepełnosprawnych, usprawnianie funkcji układu motorycznego oraz procesów poznawczych poprzez prowadzenie różnych form zajęć z zakresu terapii zajęciowej, usprawnianie narządów mowy poprzez prowadzenie zajęć logopedycznych, stymulacja układu nerwowego poprzez prowadzenie zajęć integracji sensorycznej oraz zajęć rewalidacyjnych. Zajęcia z terapii zajęciowej prowadzone będą w 4 pracowniach: – kulinarnej i gospodarstwa domowego, – artystyczno-hafciarskiej, – ogrodniczo-florystycznej, – plastycznej i rękodzieła. W zajęciach będzie brało udział 20 beneficjentów, po 5 beneficjentów w każdej pracowni. Uczestnicy będą się wymieniać, co 1 tydzień w każdej pracowni, tak, aby każdy z nich mógł brać czynny udział w poszczególnych formach terapii. Stworzy to możliwość przystosowania osób niepełnosprawnych do funkcjonowania w społeczeństwie oraz zapobiegnie wykluczeniu społecznemu w obecnej sytuacji pandemicznej. Z powodu braku placówki w naszej gminie, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych i oferującej wsparcie, niejednokrotnie stygmatyzuje się te osoby w środowisku lokalnym. Stowarzyszenie „Nasz Dom” wychodząc naprzeciw problemom tych osób pragnie objąć różnymi formami wsparcia (terapia sensomotoryczna, logopedia, terapia zajęciowa, dogoterapia oraz integracja sensoryczna), które zapobiegną wykluczeniu społecznemu i podniosą poczucie własnej wartości wśród osób niepełnosprawnych. Utrzymanie sprawności psychoruchowej zagwarantuje im jak najdłuższe przebywanie w środowisku rodzinnym, a co za tym idzie zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa

"Sięgamy po sukces" - Informacje dotyczące rekrutacji uczestników (plakat)
"Sięgamy po sukces" - Informacje dotyczące rekrutacji pracowników (plakat)