Pełna moc

Zapytanie ofertowe:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” z siedzibą w Piwnicznej-Zdrój ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego o nr RPMP.09.02.03-12-0484/19  pn. „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych”. Ofertę należy dostarczyć do dnia 29.06.2022 r. do godziny 10.00.